Integrovaná politika kvality, EMS a BOZP

Spoločnosť MONTRÚR s.r.o. Košice vznikla v roku 1992 v Košiciach. Hlavným predmetom podnikania je:

 • výstavba – montáž, rekonštrukcia potrubných rozvodov
 • stavebná činnosť
 • obchodná činnosť, nákup a predaj
 • vykonávanie nákladnej cestnej dopravy
 • opravy a servis nákladných vozidiel, mechanizmov

Vedenie spoločnosti si je vedomé toho, že len dlhodobo spokojný zákazník predstavuje perspektívu a rozvoj spoločnosti. Preto snahou vedenia spoločnosti je, aby sa medzi zamestnancami rozvíjalo povedomie o súvislostiach medzi aktivitami spoločnosti, naplňovaním záujmov zamestnancov a kvalitou ich prace, ochranou životného prostredia, dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, spokojnosti zákazníka a naplňovaním záujmov tretích strán.

Vedenie spoločnosti si uvedomuje svoju zodpovednosť za napĺňanie záujmov všetkých zainteresovaných strán a dôsledne plnenie právnych a iných požiadaviek, preto prijíma túto integrovanú politiku, ktorou sa zaväzuje k:

 • neustálemu zlepšovaniu systému riadenia kvality, EMS a BOZP
 • plneniu požiadaviek všetkých platných zákonov, predpisov, nariadení a iných požiadaviek, ktoré súvisia s kvalitou realizovaného produktu a poskytovaných služieb, ochranou životného prostredia a BOZP
 • predchádzaniu znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia a spotrebou zdrojov, voľbou nových technológií, materiálov a postupov šetrných k životnému prostrediu
 • pravidelnému vyhodnocovaniu environmentálnych a bezpečnostných rizík, stanovovaniu ich významnosti a spôsobu riadenia
 • zvyšovaniu a prehlbovaniu povedomia zamestnancov o súvislostiach medzi aktivitami spoločnosti a ich konkrétnou pracovnou činnosťou s ohľadom na kvalitu, ochranu životného prostredia a BOZP
 • vyžadovaniu aktívneho prístupu ku kvalite, ochrane životného prostredia a BOZP od svojich obchodných partnerov
 • pri zavadzaní nových technológii, zohľadňovať ich vplyv a dopady na životné prostredie a BOZP
 • vytváraniu podmienok pre komunikáciu a spoluprácu vo vnútri spoločnosti, so zainteresovanými stranami a štátnou správou
 • zlepšovaniu sociálnej vybavenosti a vytváraniu dobrých pracovných podmienok pre zamestnancov na realizovaných zákazkách a v stálych prevádzkach
 • účasťou všetkých pracovníkov podielať sa na riešení zistených nebezpečenstiev ohrození, rizík a spolu vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku 
 • zabezpečovaniu opätovných lekárskych prehliadok a pravidelných školení vytvoriť priestor pre elimináciu vplyvov na choroby z povolania
 • monitorovaniu a pravidelnému vyhodnocovaniu profilu spoločnosti z pohľadu ekonomických, environmentálnych výsledkov a výsledkov BOZP a prijímať opatrenia k jeho zlepšovaniu


Záväzky integrovanej politiky kvality, EMS a BOZP prijate vedením spoločnosti sú záväzné pre všetkých pracovníkov a zmluvných partnerov našej spoločnosti.

Ing. Juraj Ondira - riaditeľ spoločnosti

SPP Operacny program ISO
PREČO SI VYBRAŤ NÁS ?
 • dlhoročné skúsenosti
 • kvalita odvedenej práce
 • komplexnosť našich dodávok
 • kvalitný tím zamestnancov
 • pozitívny prístup k zákazníkovi
 • množstvo pozitívnych referencií